8496
ภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดอบรมสัญจรการเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำให้กับเกษตรกร อ.บ้านฝาง

ia

  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) บูรณาการงานวิจัยสู่เกษตรกร จัดฝึกอบรมเรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง” รุ่นที่ 3 พร้อมมอบไก่ประดู่หางดำ มข.55 ให้แก่เกษตรกร บ้านบึงสวาง หมู่ 11 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น กว่า 30 คน โดยมีรองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประธานพิธีเปิดและปิดการอบรม ทีมวิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ นางสาวนริศรา สวยรูป และนางสาวศรัญญา ศิริปัญญา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ศาลาประชาคม บ้านบึงสวาง หมู่ 11 ต.บ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น การจัดฝึกอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 3 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ มข.55 ซึ่งเป็นผลิตผลของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ที่มีลักษณะ โตดี ไข่ดก อกใหญ่ ไปสู่เกษตรกร เพื่อลงเลี้ยงในพื้นที่ โดยทำการฝึกอบรมให้เกษตรกรให้รู้ก่อนว่า เทคโนโลยีการเลี้ยงเป็นอย่างไร จึงจะทำให้ไก่อยู่รอดได้ในสภาพชนบท เกษตรกรจะได้มีผลผลิตใช้บริโภคในครัวเรือนหรือขาย โดยจากการอบรมครั้งที่ผ่านมาพบว่าไก่เพศเมียสามารถปรับตัวอยู่ในสภาพชนบทได้ดีกว่าไก่เพศผู้ และสามารถให้ไข่ได้ชุดละ 18-25 ฟอง จึงเริ่มฟักไข่และให้ลูกดก แม้การให้อาหารแบบชาวบ้านทั่วๆ ไปก็สามารถอยู่ได้และโตเร็วกว่าไก่พื้นเมืองที่ชาวบ้านเลี้ยงอยู่ก่อน และเน้นเรื่องการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมือง จึงอยากให้เกษตรกรได้เข้าใจเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมที่สำคัญ อาทิ ประวัติความเป็นมา แหล่งกำเนิด ลักษณะประจำพันธุ์ไก่พันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ชี การจัดการผสมพันธุ์ การฟักไข่ การจัดการเลี้ยงดูไก่พื้นเมือง อาหารและการให้อาหาร การให้วัคซีน การถ่ายพยาธิภายในและการกำจัดพยาธิภายนอก เทคโนโลยีการจัดการเลี้ยงดูไก่พื้นเมืองในชนบท และการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมือง เป็นต้น ... [19/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
863 people like this