8476
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การเพิ่มคุณภาพงานวิจัยและจรรยาบรรณในการทดลอง

ia

  • เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเพิ่มคุณภาพงานวิจัยและจรรยาบรรณในการทดลอง ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิทยากรคือ ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ บรรยายในหัวข้อ งานวิจัยไทยสู่เวทีโลก : ผลงานตีพิมพ์และสิทธิบัตร รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา เตชะวงค์เสถียร บรรยายในหัวข้อ พริกเผ็ด : อัคนีพิโรธ พืชพันธุ์ดี สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมยา และ คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ บรรยายในหัวข้อ วิจัยทางการเกษตรอย่างไร จะจดสิทธิบัตรได้ ... [29/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
798 people like this