6694
อาจารย์สาขาวิชาพืชสวนเข้าร่วมประชุม RGJ series

ia

  • อาจารย์ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาโดยได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ประธานสัมมนาและกรรมการผู้ประเมินการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ในงานสัมมนาวิชาการ RGJ Seminar Series XCVI ภายใต้หัวข้อ From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดสัมมนา RGJ Seminar Series XCVI นับเป็นครั้งที่ 96 ของโครงการเครือข่าย คปก. จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) โดย ศาสตราจารย์ดร.มนัส พรหมโคตร ผู้ประสานงานเครือข่ายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) เป็นประธานพิธีเปิด มีศาสตราจารย์ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ดร.โสระยา ร่วมรังษี ประธานการจัดงาน ร่วมให้การต้อนรับ มีนักศึกษาผู้รับทุน คปก. และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งจากคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณาจารย์ และนักวิจัยจากหลายสถาบันการศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 50 คน อาจารย์ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี กล่าวว่า การจัดสัมมนา RGJ Seminar Series XCVI เป็นโครงการที่มีคณะผู้ประสานงานโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาภายในโครงการฯ ได้มีโอกาสเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้รับทุนและนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ในด้านการเสนอผลงานให้แก่นักศึกษา สร้างความร่วมมือกันภายในเครือข่ายให้กว้างขวาง และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำวิจัย พร้อมทั้งได้เชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาบรรยาย แนะนำและให้ความรู้ ในวิทยาการใหม่ๆและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ... [30/08/2013]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
723 people like this