9182
รองคณบดีฝ่ายวิจัยเยี่ยมฟาร์มปลากระพงในเขตพื้นที่แก่งละว้าร่วมกับนักวิชาการภาคเอกชน

ia

  • เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี, รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว อาจารย์ภาควิชาประมง, และ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเดินทางกับนักวิชาการบริษัทเบทาโกร นำทีมโดย Dr Ura, คุณเรวัต ชันทอง, และนายสัตวแพทย์ที่ปรึกษา เพื่อเยียมฟาร์มในเขตแก่งละว้าที่มีการเลี้ยงปลานิลร่วมกับปลากระพง และบ่อเลี้ยงกุ้งขาว ในเขตพื้นที่แก่งละว้า เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการบริการวิชาการและส่งเสริมการเลี้ยงปลาทะเลในเขตพื้นที่ดินเค็มซึ่งมีน้ำกร่อยตามธรรมชาติ ให้ได้ประสิทธิภาพและเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติและปลอดภัยให้กับจังหวัดขอนแก่นต่อไป ... [07/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
881 people like this