6277
การจัดอบรมการผลิตอาหารเลี้ยงปลา

ia

  • งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตอาหารเลี้ยงปลา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2556 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจำนวน 52 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านโต้น และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย ... Link [29/09/2013]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
537 people like this