7179
การจัดอบรมหลักสูตรการปลูกผักปลอดภัย สู่มหาวิทาลัยสุขภาวะ

ia

  • เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2556 งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การปลูกผักปลอดภัย สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากดร.จริวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 20 คน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์ และอาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ จากสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมตลอดหลักสูตร 1 วัน ในการนี้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องหลักการเลือกชนิดผักเพื่อปลูกตามฤดูกาล และการเตรียมต้นกล้า การปลูกและการดูแลรักษา การจัดการน้ำและศัตรูผัก รวมไปถึงการฝึกภาคปฏิบัติในการฝึกปลูกผักกับสถานที่จริง ... [29/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
741 people like this