6233
องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มอบเกียรติบัตรแก่ทีม RFE

ia

  • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในโอกาสที่ ผู้แทนจาก อ.ส.ค. ได้เดินทางมามอบเกียรติบัตรรางวัล 1 ใน 5 แผนงานดีเด่น จากโครงการ Thai-Denmark Young Green Heart แก่ทีม RFE ณ ห้อง ประชุม 2 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ ... [03/10/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
784 people like this