5875
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข.

ia

  • เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มข. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ... [07/10/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
581 people like this