6411
ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรร่วมกับชมรมศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร

ia

  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรร่วมกับชมรมศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรม "งานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร" ขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายประสาน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือนักศึกษาและสังคมในลักษณะต่างๆ ต่อไปซึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นอันได้แก่ กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "บทบาทของการส่งเสริมการเกษตรในการก้าวเข้าสู่ AEC" ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องกวี จุติกุล โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนา ดังนี้ รศ.ดร.อดุลย์ อภินันทร์ อดีตหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร รศ.ดร.ประสิทธิ์ ประคองศรี อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมการเกษตร รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล รองหัวหน้าภาควิชาฯ และผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเปิดเวทีเสวนาโดย นายสัมฤทธิ์ ชมพูบุตร ประธานชมรมส่งเสริมการเกษตร จากข้อมูลและเนื้อหาที่อัดแน่นประกอบกับการแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา ที่ชี้ให้เห็นทิศทางและวิธีการปรับตัวพร้อมรับการเข้าสู่ AEC อย่างเต็มตัว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าฟังการเสวนากว่า 70 คน จากนั้นในช่วงเวลา 17.00-22.00 น. ซึ่งจัดเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในช่วงเย็น ประเด็นสำคัญที่รองคณบดีได้ให้แนวคิดไว้คือ "การสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของการดำเนินกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร ที่มีส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานของคณะอีกทางหนึ่ง คือ การได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากศิษย์เก่าที่รวมตัวกันอย่างแนบแน่นไม่ว่าจะเป็นงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่ทางคณะฯ ขอความร่วมมือ" และในช่วงค่ำผู้เข้าร่วมงานทุกคนก็ได้ร่วมรับประทานอาหาร และพบประสังสรรค์พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง ... [28/10/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
650 people like this