7626
กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อนประชุมสรุปงานประจำปี ณ ฟาร์มโชคชัย

ia

  • เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2557 กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน มหาวิยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้ากลุ่มและผู้ร่วมวิจัย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา, ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม, และ สพญ.ดร.วิบัณฑิตาจันทร์กิติสกุล พร้อมนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ประชุมสรุปผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา และศึกษาดูงาน ณ บริษัทฟาร์มโคนมโชคชัย กลุ่มโคนมทนร้อนมีผลงานที่โดดเด่น ในรอบปีที่ผ่านมา มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานานาชาติ 12 เรื่อง ประชุมวิชาการนานาชาติและในระดับประเทศกว่า 20 เรื่อง นอกจากนี้ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้หารือการดำเนินการด้านกิจกรรมร่วมระหว่างกลุ่มวิจัยโคนมทนร้อนกับบริษัทฟาร์มโชคชัย ในเรื่องการจัดเสวนาวิชาการ การร่วมกันจัดตั้ง international dairy training hub ให้กับกลุ่มประเทศอาเซียน การวิจัยด้านการประเมินพันธุกรรมโคนมและโภชนศาสตร์โคนม ... [29/10/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
726 people like this