4787
ทีมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ร่วมประชุมสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดประจำปี 56 และแนวทางการทำแผนพัฒนาคุณภาพ ปี 57

ia

  • เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 คณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และรองคณบดีทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดประจำปี 2556 และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติราชการในปี 2557 ภายหลังการประชุมหารือและวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการในปี 2557 โดยในปีนี้จะเน้นให้ทุกรองคณบดีมีการกำหนดโครงการนำร่อง (flagship) ในแต่ละฝ่าย และมีการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ ในด้านการพัฒนาบุคลากร (HRD) ทั้งในสายผู้สอนและสายสนับสนุน, แผนการบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน, แผนการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง, แผนการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามแนว สกอ. แผนการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ... [04/11/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: คณบดี / ดร.ยุพิน
469 people like this