6940
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนของคณะเกษตรศาสตร์ให้แก่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 จ.ร้อยเอ็ด

ia

  • วันที่ 8 มกราคม 2557 พันเอกสมชาย เพ็งกรูด รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พร้อมด้วย พ.อ. (พิเศษ) ธวัชชัย แจ้งประจักษ์, พ.ท. สุพล พละสุ, และร.อ.สมบูรณ์ อรัญพูล ร่วมรับมอบปัจจัยการผลิตได้แก่ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ ปลานิล รวมทั้งพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชหลายชนิด เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้กับบุคคลากรของกองทัพและต่อยอดขยายผลพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเกษตรพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในระดับประเทศ จากตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แก่ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คุณศรัญญา ศิริปัญญา (ผู้จัดการฝูงไก่พื้นเมืองศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)) และ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงงานฟาร์มโคนมร้อยเอ็ด ซึ่งนอกจากการมอบปัจจัยการผลิตแล้ว ยังได้ร่วมหารือถึงการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการต่างๆ เช่น การจัดโครงการฝึกอบรมทางด้านการเกษตรให้กับทหาร การร่วมพัฒนาให้หน่วยเกษตรของกองทัพเป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นต้น ... [09/01/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
745 people like this