5783
คณะเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม กวี จุติกุล อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปีนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ภายใต้คำขวัญ "50 ปี การพัฒนาเกษตรอีสาน สู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญกรมวิชาการเกษตร นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ด้านกระบือ นายฉลาด นันทโพธิเดช ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น นายเดชา รอดระรัง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงาน และกิจกรรมภายในงาน ซึ่งจะมีความพิเศษมากกว่าทุกๆ ปี เนื่องจากเป็นวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ครบรอบ 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ทางโรงน้ำแข็งมิตรภาพ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ... [10/01/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
472 people like this