5487
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมพิจารณาทุนแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

ia

  • เมือวันที่ 21-22 มกราคม 2557 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เข้าร่วมพิจารณาทุนภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา 2557 ร่วมกับตัวแทนจากคณะสาขาอื่นๆ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [22/01/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
472 people like this