4966
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินสนับสนุน การจัดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.ขอนแก่น นายธนู โตสัจจะ พร้อมคณะ เข้ามอบเงินสนับสนุน การจัดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 ให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน การจัดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 จำนวน 100,000 บาท ... [28/01/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
439 people like this