7500
โครงการกิจกรรมตอบปัญหาทางการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

ia

  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.อุบล ตังควานิช และคณะ ได้จัดโครงการกิจกรรมตอบปัญหาทางการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โดยมี รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์กล่าวเปิดงาน กิจกกรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาการทางด้านการเกษตร และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่น่าสนใจโดยการสอดแทรกผ่านกิจกรรมแก่เยาวชน การแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย การแข่งขันตอบปัญหาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีลักษณะการถาม – ตอบ จำนวน 3 รอบ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการนำเสนอตัวอย่างโครงงานทางการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันในปีต่อไป ผลการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนน้ำพองศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนเลยอนุกูล รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ผลการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนคอนสวรรค์ รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร ... [28/01/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สาขากีฏวิทยา / สาขากีฏวิทยา
587 people like this