8185
คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2555

ia

  • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับดีเลิศ ด้าน Excellence Key Mission : Research จากการนำเสนอผลงานเรื่อง "โครงการเก็บเบี้ยเกษตร" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา เป็นผู้นำเสนอผลงาน และ นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์เพชร เป็นตัวแทนรับรางวัล และ ได้รับเกียรติบัตรการผ่านการคัดเลือกให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2555 ด้าน Excellence Key Mission (Service) จากการนำเสนอผลงานเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย นางสาวนริศรา สวยรูป เป็นผู้รับรางวัล ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [11/03/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
809 people like this