6728
งาน “บุญกุ้มข้าวใหญ่ สืบสานประเพณี” เปิดเวทีเสวนา ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอีสาน เวทีข้าว น้ำ ประมง ปศุสัตว์ โคเนื้อ โคนม กระบือ และไก่พื้นเมือง ก่อนเปิดประตูสู่ AEC

ia

  • เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการ งาน “บุญกุ้มข้าวใหญ่ สืบสานประเพณี เปิดเวทีเสวนา ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอีสาน” ซึ่งเป็นการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาภาคเกษตรกรรมจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด สารคาม กาฬสินธุ์ โดยการระดมความคิดเห็นเวทีเสวนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ว่าด้วยเรื่อง “ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอีสาน เวทีข้าว น้ำ ประมง ปศุสัตว์ โคเนื้อ โคนม กระบือ และไก่พื้นเมือง ก่อนเปิดประตูสู่ AEC” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1) เพื่อรักษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของวิถีเกษตรกรไทอีสาน โดยการจัดทำพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2) เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรกรรม โดยจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดขอนแก่น ที่เกิดจากการสะท้อนปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงในเรื่องข้าว น้ำ การปศุสัตว์ การประมง ไก่พื้นเมือง ฯ นำไปสู่การเสนอแก้ไขปัญหาในระดับผู้กำหนดนโยบาย 3) เพื่อสร้าง เครือข่าย สภาเกาตรกรระดับ ตำบล อำเภอ 4) เพื่อเชื่อมโยงนโยบายการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร 5) เพื่อการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญาแก่เกาตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 6) เพื่อการเผยแพร่ และสื่อสารการประชาสัมพันธ์งานสภาสู่ประชาชนทุกภาคส่วน โดยการเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้ มีผู้ร่วมขึ้นเวทีเสวนา ดังนี้ 1) รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) ดร.วิทธวัช โมฬี หัวหน้าภาควิชาการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3)นายศุภชัย อุดชาชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 4)นายบุญชู ชมพูสอ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 5) ว่าที่ร้อยตรี นวรัตน์ จิตร์ภิรมย์ศรี ประมงจังหวัดขอนแก่น 6) ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมขอนแก่น 7) ผู้แทนคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ 8) นายสมศักดิ์ คุณเงินประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ประธานคณะกรรมการด้านปศุสัตว์สภาเกษตรกรแห่งชาติ รศ.ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) และ อ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนให้เกียรติร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ ... [03/03/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กฤษดา / กฤษดา
644 people like this