7588
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่เย็น,แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่ รุ่นที่ 4

ia

  • เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2557 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธืสัตว์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเก็บน้ำเชื้อแช่เย็น, แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่ รุ่นที่ 4” ณ อาคาร AG08 คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับนักวิชาการ 12 ราย ซึ่งมีผู้สนใจและเข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯร่วมเป็นประธานการฝึกอบรมในครั้งนี้ และมีวิทยากรบรรยาย ได้แก่ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ รศ.ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูรณ์ นายคิงแดง ศิริการ นายวิชิต เทพตาแสง นางสาว ชไมพร สิทธิเกษมกิจ นายพีระวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ และนางสาวพัชรา ธนานุรักษ์ มีหัวข้อการฝึกอบรมที่สำคัญ อาทิเช่น 1) หลักการรีดน้ำเชื้อและตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ 2) การรีดน้ำเชื้อ 3) สาธิตการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบเหลวและแบบแช่แข็ง 4) หลักการรักษาน้ำเชื้อแบบเหลวและแช่แข็ง 5) การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ 6) การผสมเทียม 7) การเตรียมน้ำยาเจือจาง และ8) การเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบเหลวและแบบแช่แข็ง โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์และภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคนิคดังกล่าวต่อการพัฒนาการเลี้ยงไก่ ซึ่งนักวิชาการ และบุคลากรของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้ผ่านการค้นคว้าทดลอง และต้องการส่งผ่านความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ สู่นักวิชาการตลอดจนประชาชนผู้สนใจอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ และการผลิตไก่พื้นเมืองของประเทศต่อไป ... [18/03/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กฤษดา / กฤษดา
858 people like this