6066
ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบบุคลากร - สำนักคณบดี, ประมง, พืชสวน

ia

  • วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการผู้บริหารพบบุคลากรประจำปี 2557 โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝายยุทธศาสตร์ชุมชน ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการฯ เข้าร่วมด้วย โดยในวันที่ 2 เมษายน ได้เข้าพบสำนักคณบดี ภาควิชาประมง และสาขาพืชสวน เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละสาขาภาควิชาและรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรเพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่คณะสืบต่อไป... ... [02/04/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ฤทธิ์ / ฤทธิ์
644 people like this