5197
งานบริการวิชาการและวิจัยจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการของอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรและสถานีทดลองและฝึกอบรมการเกษตรเขื่อนจุฬาภรณ์

ia

  • เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ.2557 และวันที่ 20 -21 มีนาคม พ.ศ.2557 งานบริการวิชาการและวิจัยจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการของอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรและสถานีทดลองและฝึกอบรมการเกษตรเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ โดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรและสถานีทดลองและฝึกอบรมการเกษตรเขื่อนจุฬาภรณ์จำนวน 17 คน ... Link [04/04/2014]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / อุทัยวรรณ สาระโกเศศ พจมาลย์ ลาภลือชา
508 people like this