7836
โครงการวิจัยแก่งละว้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตามความก้าวหน้าโครงการในการชั่งวัดปลาและตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำในบ่อเลี้ยงปลา

ia

  • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2557 โครงการวิจัยแก่งละว้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวอุทัยวรรณ สาระโกเศศ และนักศึกษาปีที่ 3 ภาควิชาประมง จำนวน 3 คน ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าในการชั่งวัดปลาและตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำในบ่อเลี้ยงปลาที่บ้านหนองนางขวัญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ... Link [06/04/2014]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
818 people like this