8425
อาจารย์สาขาโรคพืช คณะเกษตรฯ มข. บรรยายโรคพืชวิทยาระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร และกรรมการและเลขานุการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย เรื่อง Characterization of bacterial fruit blotch pathogen(Acidovorax citrulli) ในการประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่อง Emerging Infectious Diseases in Food Crops in Asia จัดโดย Food and Fertilizer Technology Center for The Asian and Pacific Region(FFTC), Taiwan ร่วมกับ Tokyo University of Agriculture, Tokyo , Japan เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2555 ณ Tokyo University of Agriculture(TUA), Setagaya campus, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ... [29/10/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1103 people like this