7823
คณะเกษตรศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจาก โครงการ ติวเตอร์อาสา พาน้องสู่ฝัน เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางพจมาลย์ ลาภลือชา ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียนจาก โครงการ ติวเตอร์อาสา พาน้องสู่ฝัน เข้าศึกษาดูงาน โดยได้รับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อจากนั้นได้เดินทางต่อไปที่หมวดผลิตสัตว์ผสมผสาน โดยได้รับฟังการบรรยายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูรณ์ และเยี่ยมชมรอบๆ หมวดผลิตสัตว์ผสมผสาน จานั้นได้เดินทางต่อไปที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน และเยี่ยมชมรอบๆ ศูนย์ฯ ... [24/04/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
708 people like this