7774
การติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าโดยการชั่งวัดปลาและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ บ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ia

  • รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนักศึกษาภาควิชาประมง ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าโดยการชั่งวัดปลาและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ครั้งที่ 6 ประจำเดือนเมษายน ณ บ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557 ... Link [26/04/2014]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นส.พจมาลย์ ลาภลือชา / นส.พจมาลย์ ลาภลือชา
795 people like this