6846
ติดตามการประเมินผลโครงการมข.พัฒนา หลักสูตร การผลิตอาหารเลี้ยงปลา

ia

  • ผศ.อรุณีพงษ์ ศรีสถาพร อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาว พจมาลย์ ลาภลือชา พร้อมด้วยคุณวันชาติ ใจมณี ประมงอำเภอพระยืน ได้ติดตามประเมินผลโครงการ มข. พัฒนา หลักสูตร การผลิตอาหารเลี้ยงปลา โดยเข้าสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การผลิตอาหารเลี้ยงปลา เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ตำบลพระบุ และตำบลบ้านโต้น จังหวัดขอนแก่น พบว่า เกษตรกรบางส่วนได้นำความรู้ที่ได้อบรมไปใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารเลี้ยงปลาไว้ใช้ในบ้าน ส่เกษตรกรอีกส่วนไม่ได้นำความรู้ที่ได้หลังจากการอบรมไปใช้ประโยชน์เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ในการผลิต และเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงปลาไว้รับประทานเอง ... Link [26/04/2014]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นส.พจมาลย์ ลาภลือชา / นส.พจมาลย์ ลาภลือชา
664 people like this