10096
คณบดีต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ia

  • เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ และรศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือการสนับสนุนผู้ประกอบการและการสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ และงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์ ของพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาขอนแก่น ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ มาทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้ 1. ดร.กิติพงษ์ พร้อมวงศ์ รองเลขาธิการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ 2. นางสาว จุฑามาศ ทองบางใบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมการอุทยานวิทยาศาสตร์ 3. นางสาวทิพวัลย์ เวชชาการัณย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมการอุทยานวิทยาศาสตร์ 4. ดร.เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู ผอ.ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 5. นางสาวภัทธิรา เกื้อกิม นักวิจัยนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 6. ดร.มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์ นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 7.ดร.วัฒนจักร พุ่มวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 8.นางสาว ศรีสาข์ ภูมิรัตน์ นักวิจัยอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 9.รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10.นางสาวอรอุษา ลาวินิจ เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11. ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้จัดการงานกลยุทธ์ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จากนั้นเวลา 11.00-12.00 น. เยี่ยมชมสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการให้บริการภาคเอกชนและงานวิจัยที่พร้อมผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในครั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์เพิ่มความเข้มแข็งทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงวิจัยในอนาคตต่อไป.... ... [08/05/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1204 people like this