7264
ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ia

  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์, นางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล นักวิชาการเกษตร ,นายลิขิต ปานพรม นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 1.)นายณัฐวัตร ตะภา นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 2.)นายจิราภัทร สมมุติรัมย์ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 3.)นายวัชรพล จันทรสุขา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 4.)นายกิตติศักดิ์ บุราณรมย์ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 5.)นายชัยธวัช เขจรรักษ์ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 6.)นางสาวชนม์นิภา ยืนยั่ง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 12 ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2557 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา จากสมาชิกภาคี 4 จอบ 12 สถาบัน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ที่บ้านซำตะเคียนสามัคคีธรรม และวัดดงข่อย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และนอกจากมีได้มีการมอบรางวัลคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา ตัวแทนแต่ลัสถาบัน ซึ่ง ายณัฐวัตร ตะภา นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [27/05/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ /
1087 people like this