8181
อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรฯ มข.เป็นวิทยากร บรรยาย การปรับตัวภาคเกษตรไทย เข้าสู่AE

ia

  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การปรับตัวของภาคการเกษตรไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครเกษตรจังหวัดขอนแก่น หลักสูตร การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล มีผู้เข้าอบรมกว่า 400 คน ประกอบด้วยอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้านประมาณ 300 คนและเจ้าหน้าที่ประมาณ 100 คน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น อาสาสมัครเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการมาแล้ว ประมาณ 2 ปี ปัจจุบันมีอาสาสมัครเกษตรทั้งประเทศไทยประมาณ 75,000 คน โดยอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้านจะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการเกษตร การให้ข้อมูลการเฝ้าระวังและการเตือนภัยทางด้านการเกษตร และการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำหมู่บ้าน ที่จะทำงานประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเกษตรประจำจังหวัด อาสาสมัครเกษตรแต่ละคนทำงานด้วยจิตอาสา เพราะไม่มีค่าตอบแทน แต่เป็นเกษตรกรผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาการเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก ... [15/10/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1028 people like this