9170
คณบดีนำทีมรองคณบดีและคณาจารย์ลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการด้านการผลิตอาหารปลอดภัยที่ จ ร้อยเอ็ด

ia

  • เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินาด รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ, ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมคณะทำงานบริการวิชาการเรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน" ได้แก่ รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว (ภาควิชาประมง), ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ (ภาควิชาประมง), ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม (ภาควิชาสัตวศาสตร์), ผศ.ดร.พลัง สุริหาร (สาขาพืชไร่), ผศ.ดร.อุบล ตังควานิช (สาขากีฏวิทยา), ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ (สาขากีฏวิทยา), ดร.วิถี เหมือนวอน (สาขากีฏวิทยา) และ นส.รัตติกาล (สาขาโรคพืช) โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมให้กับเกษตรกรโดยรอบสถานีทดลองเกษตรกรรมและฝึกอบรม อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

    มีเกษตรกรจาก 9 หมู่บ้าน จำนวน 38 คนเข้าร่วมการประชุม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้กล่าวถึงนโยบายการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะในปัจจุบันว่าเป็นการฝึกอบรมแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยจะฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร สู่กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนถึงการพัฒนาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตลาด

    หลังจากนั้นได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนและสอบถามความต้องการของชุมชนร่วมกับคณาจารย์เพื่อวางแนวทางในการฝึกอบรม โดยแบ่งเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่ต้องการความต้องการด้านการผลิตปศุสัตว์ 2) กลุ่มการผลิตพืช 3) กลุ่มต้องการใช้พื้นที่ของสถานีในการสร้างประโยชน์เชิงสาธารณะ ... [29/05/2014]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: คณบดี / คณบดี
888 people like this