5646
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

ia

  • เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอบรม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช รองศาสตราจารย์เจียมจิต แสงสุวรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ วัฒนชัย เป็นวิทยากร ณ ห้อง 8003 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [03/06/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
574 people like this