6866
รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ และนักวิจัยเครือข่ายวิจัยไก่พื้นเมือง เข้าร่วมงานเสวนาและแถลงข่าว ไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ia

  • วันที่ 9 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา และ นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)เข้าร่วมงานเสวนาและแถลงข่าว ไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ตามที่ฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ไก่พื้นเมือง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จนทำให้วันนี้ไก่พื้นเมืองไทยเปลี่ยนสถานะมาเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีศักยภาพสูงในการนำไปใช้เพื่อประกอบอาชีพสำหรับเกษตรกรรายย่อย และมีความเป็นไปได้ในการใช้เป็นสายพันธุ์เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ดังนั้น ฝ่ายเกษตร สกว. จึงมีความประสงค์ที่จะจัดประชุมเสวนาเรื่องไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ โดยช่วงเช้า เวลา09.00-12.00 เป็นการเสวนา Creative Research : Creating Opportunities ในเรื่องทิศทางและบทบาทการพัฒนาไก่พื้นเมือง โดย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์) เรื่องพันธุ์กรรมไก่พื้นเมือง : ศักยภาพไร้ขอบเขต โดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา) และเรื่อง From nice Product to Business Opportunuties โดยคุณกณพ สุจิฆะระ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด โดยดำเนินรายการโดย รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ส่วนในช่วง 13.30-16.00 น. จะเป็นการ Round Table Dicussion : Creating research “The new paradigm” โดยรศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล รศ.ดร.นวลจันทร์ พารักษา รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล และผศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี ซึ่งดำเนินรายการโดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ซึ่งจากการเสวนาและแถลงข่าว เรื่องไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ทำให้เกิดการรับรู้ต่อสาธารณะเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาอย่างยาวนานของไก่พื้นเมืองที่ผ่านมา ความพร้อมของไก่พื้นเมือง ณ ปัจจุบันที่นำไปสู่การประกอบอาชีพทุกระดับ และได้ข้อคิดเห็นจากสาธารณะในประเด็น ทิศทางและเป้าหมายของการวิจัยและพัฒนาไก่พื้นเมืองในอนาคต เพื่อนำมากำหนดเป็นโจทย์วิจัยและพัฒนาไก่พื้นเมืองต่อไป.... ... [09/06/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
740 people like this