5968
โครงการจัดการปศุสัตว์อินทรีย์เขตร้อนเพื่อผลิตภัณฑ์เนื้อและนมคุณภาพ และการปรับปรุงพันธุ์โคนมในสภาพอากาศร้อนชื้น

ia

  • นักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ, ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม และนักศึกษา เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อจัดการปศุสัตว์อินทรีย์เขตร้อนเพื่อผลิตภัณฑ์เนื้อและนมคุณภาพ และการปรับปรุงพันธุ์โคนมในสภาพอากาศร้อนชื้น ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม กว่า 50 คน โดยเน้นเรื่องการเลี้ยง การจัดการ การผสมพันธุ์ไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาสู่การเป็นอาชีพ ... [17/06/2014]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
550 people like this