12180
อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรม วางแผนการผลิตพริกปลอดภัย ใช้เชื้อราป้องกันโรค

ia

  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย และ อาจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับทุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ให้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการผลิตพริกปลอดภัยโดยการนำเทคนิคการขยายปริมาณเชื้อราไตรโครเดอร์มา เชื้อราขาว(บิวเวอร์เรีย) Beauveria bassiasna และการนำไปใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการติดตามสถานการณ์การปลูกพริก โดยระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้จัดอบรม ณ อำเภอบ้านหลวง อำเภอเวียงสา อำเภอสองแคว อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว จังหวัดน่าน อำเภอหนองม่วงไข่และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จากโครงการปิดทองหลังพระ จังหวัดน่าน นายกฤตชัย สุวรรณ์ ปลัดอำเภอบ้านหลวงนักส่งเสริมการเกษตรประจำอำเภอบ้านหลวง เกษตรอำเภอสองแคว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอท่าวังผาจำกัดและคณะผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ที่เข้ารับการอบรม มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 80 คน และในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2555 จัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีเกษตรกรผู้ปลูกพริก ผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตร นางฉวีวรรณ เที่ยงคำและนายชวนศักด์ ภูแลนปิว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 90 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการทำงานวิจัยของโครงการฯ ซึ่งพบว่าปัญหาสำคัญที่ทำให้คุณภาพผลผลิตพริกลดลง พริกเกิดการเสียหายทำให้ผลผลิตพริกต่อไร่ของเกษตรกรตกต่ำ โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชของพริก เพราะเกษตรกรปล่อยให้โรคและแมลงระบาดอย่างมากก่อน จึงจะหาวิธีป้องกันและรักษา โครงการวิจัยจึงได้นำระบบการตัดสินใจและการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกปลอดภัยเข้าไปให้เกษตรกรได้เรียนรู้ ในเรื่อง สาเหตุของการเกิดโรค แมลง และราคาพริกตกต่ำ เพื่อเกษตรกรจะได้วางระบบการป้องกันโรคและแมลง การกำหนดช่วงปลูกและปริมาณพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม เช่น โดยการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เป็นการควบคุมโดยชีววิธี คือการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน เชื้อโรคบางชนิด ใช้สิ่งมีชีวิตมาใช้กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช จากการศึกษางานวิจัยของ ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง พบว่าเชื้อราขาว(บิวเวอร์เรีย) เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง สามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด ทั้งแมลงปากดูดและปากกัด ได้แก่ เพลี้ยต่างๆ ไร หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย แมลงวันผลไม้ แมลงวันพริก เป็นต้น โดยเชื้อราขาว(บิวเวอร์เรีย)ไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์เลี้ยง และแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลง การส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้เชื้อราขาว(บิวเวอร์เรีย)และเชื้อราไตรโครเดอร์มาในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในแปลงปลูกพริกแทนการใช้สารเคมี เป็นการเปลี่ยนทัศนคติให้เกษตรกรตระหนักถึงผลเสียจากการใช้สารเคมี ช่วยลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตมีคุณภาพ เกษตรกรมีรายได้ที่ดี สุขภาพดี ผู้บริโภคปลอดภัย และสามารถแก้ปัญหาโรคและแมลงดังกล่าวได้ในระยะยาวอีกด้วย ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้มีการสาธิตการขยายเชื้อเลี้ยงเพิ่มประมาณเชื้อราไตรโครเดอร์มาและเชื้อราขาว(บิวเวอร์เรีย) และอธิบายวิธีการใช้รวมถึงให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการทำเพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจแล้วสามารถนำไปปฏิบัติเองได้ ... [21/12/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
1212 people like this