5742
มิิติใหม่ ! ของการจัดฝึกอบรมซึ่งอาจารย์ มข. ภาควิชาประมง เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ia

  • ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 อาจารย์ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว, ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ พร้อมคณะได้จัดฝึกอบรมเรื่อง "การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน" ให้กับเกษตรกรจำนวน 65 คน จาก 10 หมู่บ้านในเขตอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการอบรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างมิติใหม่ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยห่วงใยสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งหลังจากนี้เกาตรกรผู็เข้ารับการฝึกอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การใช้จริงในพื้นที่ของตนเองต่อไป ... [19/06/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
577 people like this