6516
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเกษตร(ข้าวไร่/ไก่พื้นเมือง) และร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี พระนิเทศศาสนคุณ บ้านซับผุด บ้านน้ำอ้อม ขอให้ทรงรับโครงการสนองแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่และชุมชนบ้านน้ำอ้อม จังหวัดเพชรบูรณ์

ia

  • เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์เดินทางร่วมกับ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และนายกฤษฎา เจริญมูล ผู้ช่วยผู้วิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ผศ.ดร.วิเชียร ปลื้มกมล ผู้อำนวยการสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผศ.ดร.วิจิตร เกิดผล พร้อมด้วยนายเฉลิมพงษ์ พิลัยกุล วิศวกรแหล่งน้ำ นายปฐมพงษ์ ผลสนอง วิศวกรแหล่งน้ำ นายอาทิตย์ ศรีบุญเรือง นักศึกษา ระดับบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ และนายวิชัย สิทธิการ ระดับบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ เดินทางไปสำรวจจุดที่สร้างพลับพลา และร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี พระนิเทศศาสนคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล วัดบุญเรืองสุวรรณาราม ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีลิขิตถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงรับ "โครงการสนองแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่และชุมชนบ้านซับผุด บ้านน้ำอ้อม ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์" ไว้เป็นโครงการในพระราชดำริ และขอพระราชทานพระราชานุญาตสร้างพลับพลาทรงงาน พร้อมที่ประทับ ณ บริเวณโครงการฯ เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำป่าสัก แก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่า และป้องกันการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง โดยมีหน่วยงานจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) หน่วยงานจากกรมป่าไม้ อบต. กำนัน และผู้ใหญ่บ้านซับผุด ร่วมในการประชุมหารือ ... [18/06/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
556 people like this