7286
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการอบรม UFUAS H220-Animal Genetic Resources Diversity ให้กับนักศึกษาจาก Chinese Culture University ประเทศไต้หวัน

ia

  • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยวุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง ได้ให้การต้อนรับ Prof. Ling Ling Lo และคณะนักศึกษาจาก Chinese Culture University ในการเข้าร่วมการอบรม UFUAS H220-Animal Genetic Resources Diversity, Dual Study at Khon Kaen University, Thailand ระหว่างวันที่ 21 - 28 มิถุนายน 2557 และมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 19 คน แบ่งเป็นนักศึกษาไต้หวัน 13 คน และนักศึกษาไทย 6 คน ... [23/06/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ศรัณยา / กรรณิการ์
623 people like this