8970
คณบดี คณะเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากร โครงการ Geography of Food “บรรยาย เรื่อง Fast Food Changing of Consumer Behavior” ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-14.30 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเชิญเป็นวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการจัดการธุรกิจอาหารและการวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้บริโภค บรรยายในหัวข้อเรื่อง Fast Food Changing of Consumer Behavior ให้กับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือจาก 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Zurich University of Applied Science, Switzerland และ University of Udine, Italy ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Summer School Workshop ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี โดยจะสลับให้แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี โดยในปี 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ ภายชื่อ Summer School – Geography of Food ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Management) และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอภิปรายแนวทางในการจัดการต่างๆต่อกัน ... [24/06/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
828 people like this