6146
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดกิจกรรมชิมไก่ดำ

ia

  • วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ จัดกิจกรรม ชิมเนื้อไก่ทดลองเพื่อวัดระดับความชอบ(อร่อย) โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร รศ.ดร.เทวินทร์ วงศ์พระลับ นักวิจัย ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา นักวิจัย ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข นักวิจัย ดร.บรรยงค์ ทุมแสน นายสมจิตร อินทรมณี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาทำการร่วมชิมเนื้อไก่ทดลองในครั้งนี้ กิจกรรมการชิมไก่ทดลองครั้งนี้ จะใช้ไก่ทดลองสายพันธุ์ไก่ดำ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ 1) สายพันธุ์จีนดำ 2) สายพันธุ์โม้งน้ำตาล 3) สายพันธุ์โม้งดำ 4) สายพันธุ์โม้งน้ำตาลxประดู่หางดำ มข.55 ทั้ง 4 สายพันธุ์ เป็น เพศผู้ อายุ 12 สัปดาห์ โดยจะนำไก่ดำทั้ง 4 สายพันธุ์ไปทำการนึ่งให้สุก(ไม่ปรุงสารแต่งรสชาติใดๆ) ทำการตัดเอาเฉพาะเนื้อหน้าอก ใส่จานชิมโดยไม่ระบุสายพันธุ์ ทั้งหมด 4 จานชิม ติดหมายเลขทุกจาน จากนั้นให้ทุกคนร่วมชิม ใช้แบบชิม ระบุ ความชอบ(ความอร่อยถูกปาก) โดยใช้เกณฑ์ 5 ระดับ คือ 1) มากที่สุด 2) มาก 3) พอใช้ 4) ไม่ค่อยอร่อย และ 5) ไม่อร่อย หลังจากกิจกรรมชิมไก่ดำเสร็จ ได้มีการร่วมทานอาหารกลางวันกัน โดยใช้ไก่ดำที่ทำการชิมนำมาทำอาหาร ในเมนูแบบไทยๆ อาทิ เช่น กระเพราไก่ดำ ต้มข่าไก่ดำ ต้มไก่ดำสุมนไพร และไข่เจียวไก่พื้นเมือง เป็นต้น ซึ่งจากเมนูที่นำไก่ดำมาประยุกต์ทำเมนูแบบไทย ร่วมรับประทานกัน เนื้อมีความอร่อย เหนียว นุ่ม และมีกลิ่นหอมของเนื้อไก่ ซึ่งผู้ร่วมชิมมีความพึงพอใจในเนื้อไก่ดำเป็นอย่างมาก และจะเป็นทางเลือกของผู้บริโภคเป็นอาหารสุขภาพต่อไป... ... [30/06/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
665 people like this