8388
คณบดีนิเทศงานสหกิจศึกษาเครือเบเยอร์และมหาวิทยาลัย UPLB สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ึ่
ia

 • เมื่อวันที่ 8-12 กรกฏาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.บุญมี ศิริ กรรมการสหกิจศึกษาคณะเกษตรศาสตร์, และ รศ.ดร.อรวรรณ เดินทางไปยังมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อนิเทศงานสหกิจศึกษา ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการ "สหกิจเกษตรศาสตร์อาเซียน"

  โดยในวันที่ 9 ได้นิเทศนักศึกษาสาขาโรคพืชจำนวน 2 คนกับทางบริษัทเครือเบเยอร์ โดยมี Mr.Pete Davies, Head of Trial Management-Southeast Asia ให้การต้อนรับ และได้ประชุมร่วมกับทางที่ปรึกษา Mr.Leo Harward, Field researcher, และ Mr.Rammisis Fulgencio, Leader of Field researcher ถึงแนวทางการจัดการสหกิจของทางบริษัท ซึ่งเน้นทางด้านการค้นหาโจทย์วิจัยจากภาคสนามและการทำงานวิจัยกับนักวิจัยภาคเอกชน และได้เจรจาทำความตกลงถึงการส่งนักศึกษาสหกิจในปีต่อไปด้วย

  ในวันที่ 10 ได้นิเทศนักศึกษาสาขาพืชสวนจำนวน 3 คน กับทาง College of Agriculture, The University of The Philipines Los Banos (UPLB) โดยมี Prof. Dr. Domingo Angeles, Dean พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมความเพื่อขยายความร่วมมือ นอกเหนือจากการส่งนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในลักษณะสหกิจศึกษา สู่การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัยในแนว Expert-Exchange เพื่อการทำงานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้พบอธิการบดี Prof.Dr.Rex Victor Cruz, Chancellor, และ Dr,Jean Loyola, Director of Office of Intternational Linkages เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย UPLB กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในระยะแรกจะเน้นเรื่องการส่งนักศึกษาสหกิจอาเซี่ยน และ การแลกเปลี่ยนนักวิจัยในลักษณะ visiting scholoar และการทำข้อตกลงไตรภาคี ระหว่าง UBLP-KKU-IRRI โดยเน้นเรื่องการทำงานวิจัยร่วมกันทางด้านการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน

  พร้อมนี้คณบดีและทีมงานมีโอกาสได้เยี่ยมขมกิจกรรม Rice Museum และพื้นที่การทำงานวิจัยของ IRRI (International Rice Research Institute) และแนวการจัดการศูนย์เรียนรู้ทางด้านข้าว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ... [14/07/2014]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: คณบดี / คณบดี
903 people like this