4833
คณะเกษตรศาสตร์ มข จัดกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรที่เกิดในเดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน

ia

  • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรที่เกิดในเดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนกล่าวอวยพรวันเกิด ร่วมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และความอบอุ่น ที่ผู้บริหารและบุคลากรได้มอบความรัก ความอบอุ่นให้กันและกัน และได้รับประทานอาหารว่างร่วมกันอีกด้วย ... [17/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
392 people like this