4833
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดนิทรรศการ งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย TechnoMart 2014 เนื่องในงาน IP Innovation and Technology Expo ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ia

  • เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม นักวิจัยศูนย์ฯ นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา นักวิจัย นางสาวสุกัญญา เจริญศิลป์ นักวิจัย และ นายกฤษฎา เจริญมูล ผู้ช่วยนักวิจัยฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย TechnoMart 2014 เนื่องในงาน IP Innovation and Technology Expo ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน 1) เพื่อเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆ ผลผลิต ทั้งผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น ของคนไทยในรูปแบบทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคม 2) เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดผลงานรูปแบบต่างๆ จากการแสดงงานทั้งในเชิงพาณิชย์ โดยสามารถกระตุ้นให้ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม สนใจใช้ผลงานของคนไทย ในการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการศึกษาวิจัยร่วมกันต่อเนื่องจากงานเดิม การพัฒนาจากระดับห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับการผลิตเชิงการค้า (Manufacture Scale) 3) เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเชิงสังคม/ชุมชน โดยสามารถกระตุ้นให้ภาคสังคม/ชุมชน ใช้ความรู้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการในระดับชุมชน เชื่อมโยงไปยังภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือให้ภาคสังคม/ชุมชนได้ใช้อย่างสะดวกสบาย 4) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือในการให้บริการอย่างครบวงจรในการนำเอาผลผลิตในลักษณะต่างๆ มาพัฒนาจนสามารถสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และ/หรือสังคม ของหน่วยงาน 5) เพื่อเป็นที่ประกาศเกียรติคุณคนไทยที่มีความรู้ความสามารถ สมควรได้มีการยกย่องจาก รางวัลสิ่งประดิษฐ์ รางวัลนักประดิษฐ์ รางวัลทรัพย์สินทางปัญญา รางวัลเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลนวัตกรรมดีเด่นฯ อันเป็นคุณูปการต่อประเทศ ต่อระบบเศรษฐกิจ ต่อวงวิชาการ เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และสร้างแรงกระตุ้น แรงจูงใจ ในการพัฒนาคุณภาพผลงาน การจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย มีทั้งภาคกิจกรรมและนิทรรศการ ซึ่งศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมภาคนิทรรศการ โดยมีการนำสายพันธุ์ไก่ที่ทางศูนย์เครือข่ายได้พัฒนาแล้วจำนวน 3 สายพันธุ์ มาจัดแสดงภายในงาน พร้อมโปสเตอร์แสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และกิจกรรมภาคอื่นๆ อาทิ การนำผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์เครือข่ายฯมาจัดชิม เช่น ไข่ไก่พื้นเมืองที่ต้มแล้วมาให้บุคคลที่มาร่วมงานชิม และนำไข่ไก่พื้นเมืองสด มาขายเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป และจะทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือในการให้บริการอย่างครบวงจรในหน่วยงานในระบบการวิจัยและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้นำเอาผลผลิตในลักษณะต่างๆ มาพัฒนาจนสามารถสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และ/หรือสังคม และสามารถผลักดันและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ประดิษฐ์คิดค้น ของคนไทยในรูปแบบทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีไปสู่ภาคการผลิตและบริการและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ... [18/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
380 people like this