5504
คณบดีร่วมเปิดอาคาร 50 ปี สัตวศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ประภัสสร ประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี, รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาสัตวศาสตร์ได้ร่วมเปิดอาคาร 50 ปี สัตวศาสตร์
    โดยอาคารนี้จะตั้งอยู่บริเวณถัดจากสวนสัตว์และหมวดกระต่าย อาคาร 50 ปี สัตวศาสตร์จะมีการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของหมวดสัตวศาสตร์เช่น ไข่ไก่สดจากฟาร์ม, เนื้อไก่สด,เนื้อหมู,เนื้อวัว, เป็นต้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคให้ได้มีโอกาสบริโภคสินค้าทางการเกษตรที่สด สะอาด ปลอดภัย และราคามิตรภาพจากฟาร์มโดยตรง
    ... [28/07/2014]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
498 people like this