7169
ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการปรับปรุงระบบเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้จัดกิจกรรมอบรมการปรับปรุงเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารองค์กรในรูปแบบของการจัดทำเว็บไซต์ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงานคณบดีจำนวนประมาณ 20 คน ... [29/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นางสาวมลฑา แพงมา / นางสาวมลฑา แพงมา
626 people like this