9343
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน)

ia

  • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 10.30 – 12.00 น. ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาว์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย โดยภายในศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนนี้ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง บ้านไม้ไผ่ การปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์ การเพาะเห็ดนางฟ้าน็อกดาวน์ การปลูกผักดาวล้อมเดือน การเลี้ยงจิ้งหรีดในวงบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ และการทำน้ำหมักผลไม้ (สูตรเร่งการออกดอก บำรุงราก) ซึ่งศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนเป็นหนึ่งในรูปแบบของ University Social Responsibility (USR) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 มูลนิธิ 2 คณะ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา เศรษฐานะ สังคมและชุมชน โดยมุ่งสู่ชุมชนแบบองค์รวมและยั่งยืน ... [31/07/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
828 people like this