8075
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ Crawford Fund และ ACIAR จัดอบรมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติวิจัยให้กับอาจารย์กัมพูชา

ia

  • รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Royal University of Agriculture เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร “การออกแบบ การทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความในการวิจัยปศุสัตว์” (The Training Course on: Experimental Design, Data Analysis and Interpretation in Livestock Research) ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยของ Royal University of Agricultureและมหาวิทยาลัยอื่นๆ จำนวน 25 คน เพื่อให้เข้าใจในการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบต่างๆที่ใช้กับงานวิจัย โดยมี ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เป็นผู้ช่วยในการฝึกอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2555 ณ ประเทศกัมพูชา โดยที่ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ซึ่งเป็นศูนย์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 มีวัตถุประสงค์ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแหล่งพัฒนาวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ครบวงจร โดยใช้ไก่พื้นเมืองเป็นต้นแบบ และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาและดูแลเครือข่ายวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ให้กับระเทศ โดยมีพันธกิจ 4 แผนงานหลัก คือ 1)การสร้างฝูงย่าพันธุ์ (Grandparent stock) ชั้นเลิศ และฝูงพ่อแม่พันธุ์ (Parent stock) ไก่พื้นเมืองไทย (ไก่ประดู่หางดำและชี)2)การพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมไก่พื้นเมือง ในภาคเอกชนและระดับท้องถิ่น การสร้างองค์ความรู้ทางด้านพันธุกรรม 3)การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และพัฒนาสายพันธุ์เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายของการวิจัย และ4)พัฒนาศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้กับประเทศ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว การอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ก็คงต้องรวมถึงนักวิจัยในต่างประเทศด้วย ... [19/10/2012]
    ia

  • Reported/Photo by: /
909 people like this