5397
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประชุมกลุ่มห้องปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2/2557

ia

  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมกลุ่มห้องปฏิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องรับรอง อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการฯ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการวิจัยร่วมภาคเอกชน (บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด) รวมทั้งความก้าวหน้าในการดำเนินงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ สรุปผลจากการประชุมครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือในระยะต่อไป ... [01/08/2014]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: วรนุช มรรควัลย์ /
428 people like this