5669
คณบดีประชุมความก้าวหน้าการประชุมไก่พื้นเมืองนานาชาติ (International Conference on Native Chicken)

ia

  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. – 16.30 น. ห้องประชุม 4 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายเครือข่ายวิจัยฯ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และนักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมประชุม ประชุมความก้าวหน้าการประชุมไก่พื้นเมืองนานาชาติ (International Conference on Native Chicken) กับกลุ่มเครือข่ายวิจัยด้านไก่พื้นเมืองฯ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รศ.ดร. กนก ผลารักษ์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี และคุณสุพิชชา สถิตย์พนาพร เจ้าหน้าที่บริหารโครงการฝ่ายเกษตร การประชุมไก่พื้นเมืองนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นมี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านไก่พื้นเมือง 2) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้พบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 3) เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาไก่พื้นเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ AEC และ 4) เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาวิชาต่างๆ การประชุมไก่พื้นเมืองนานาชาติที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ 1) เกิดแรงจูงใจสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อสร้างแรงผลักดันในการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านไก่พื้นเมือง 2) ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการด้านไก่พื้นเมืองระหว่างประเทศ 3) เกิดองค์ความรู้ด้านไก่พื้นเมืองและนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาประเทศ และ4) เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองเพิ่มมากขึ้น ส่วนท่านที่สนใจสามารถติดตามได้ที่ NCAB.KKU.AC.TH/ICONC2015 ... [04/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
418 people like this