7529
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำการศึกษา และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แนะนำกิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา การใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแนะนำบุคลากรงานบริการการศึกษาของคณะ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำสมาคมศิษย์เก่า นายณัฐวัตร ตะภา นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และแนะนำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนสำนักทะเบียนและประมวลผล แนะนำการลงทะเบียนเรียน ณ ห้อง 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 473 คน ... [05/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
735 people like this