6943
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการวันครอบครัวเกษตรศาสตร์ 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 12.30 – 17.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการวันครอบครัวเกษตรศาสตร์ 2557 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและแนะนำศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีศิษย์เก่าร่วมกล่าวแสดงความภาคภูมิใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเกษตรศาสตร์ มข. ให้แก่น้องๆ เกษตรศาสตร์ รุ่น 51 ด้วย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสร้างแรงบันดาลใจแก่น้องที่เข้ามาเรียนที่คณะเกษตรศาสตร์ อันจะส่งผลให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมของน้องใหม่เป็นไปอย่างมีความสุข ณ ห้องเรียนรวม 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [13/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
726 people like this